• TH/EN
 • 099-1890189
 • MRT sutthisan EXIT 4
 • MONDAY - SATURDAY 10.00-20.00
 • TH/EN
 • 099-1890189
 • MRT sutthisan EXIT 4
 • MONDAY - SATURDAY 10.00-20.00

NAD+IV THERAPY

Boost your mind
Energize you body

รีจูรัน (REJURAN) สารสกัดโพลีนิวคลีโอไทด์ (Polynucleotide) ส่งตรงจากประเทศเกาหลี พร้อมบริการที่ HERS clinic แล้ว ให้คุณมีใบหน้าฉ่ำวาวหลังฉีด เหมือนบินไปฉีดที่เกาหลี

What is NAD+ IV THERAPY ?

NAD+ IV therapy, also known as NAD IV infusion, is a medical procedure that involves intravenous administration of Nicotinamide Adenine Dinucleotide (NAD+), a coenzyme found in cells that plays a crucial role in various biological processes, including energy production and cellular repair.

What can NAD+ IV THERAPY help ?

NAD+ is involved in the process of transferring electrons during metabolic reactions, particularly in the production of adenosine triphosphate (ATP), which is the primary energy currency of cells. It's also involved in DNA repair, regulation of gene expression, and maintaining the health of mitochondria (the powerhouses of the cell). As we age, NAD+ levels in the body tend to decline, which is thought to be associated with various age-related health issues.

ADVANTAGE OF NAD+ IV THERAPY


 • Aging: Some researchers believe that boosting NAD+ levels could support cellular repair and slow down the aging process.
 • Neurodegenerative diseases: NAD+ has been studied as a potential therapeutic target for conditions like Alzheimer's disease and Parkinson's disease due to its role in cellular health.
 • Substance addiction and withdrawal: NAD+ therapy has been used in addiction treatment programs to alleviate withdrawal symptoms and reduce cravings.
 • Chronic fatigue: Some individuals with chronic fatigue syndrome have reported benefits from NAD+ IV therapy.
 • Mood disorders: NAD+ is believed to have a positive impact on mood regulation and could potentially be used as an adjunctive treatment for conditions like depression and anxiety.
 • Athletic performance: Some athletes have considered NAD+ IV therapy as a way to enhance energy production and performance.

5 STEPS of NAD+ IV THERAPY at HERS clinic

คุณหมอโจ้ แพทย์เฉพาะทางมีเทคนิคการฉีดรีจูรันเฉพาะ ใช้ยาทุกหยดอย่างคุ้มค่าที่สุด ใช้เข็มคมชนิดพิเศษทำให้เจ็บน้อยลงอย่างชัดเจน

ผลลัพธ์การรักษาเริ่มเห็นชัดเจนตั้งแต่ 3-4 วันหลังเข้ารับการรักษา

What is the adverse effect of NAD+ IV Therapy during infusion?


 • Allergic Reactions: Some individuals might experience allergic reactions to the NAD+ solution or other components used in the infusion. Symptoms of an allergic reaction can range from mild skin rashes to more severe symptoms like difficulty breathing and anaphylaxis.
 • Infusion Reactions: Infusion-related reactions, such as flushing, warmth, or discomfort at the infusion site, are possible during or shortly after the infusion. These reactions can be due to the rate of infusion or the temperature of the solution.
 • Fluctuations in Blood Pressure: NAD+ IV therapy might affect blood pressure. Fluctuations in blood pressure, including both increases and decreases, could potentially occur during the infusion.
 • Digestive Disturbances: Some individuals have reported gastrointestinal symptoms such as nausea, vomiting, or diarrhea during or after NAD+ IV therapy.
 • Fatigue: Paradoxically, some individuals have reported experiencing fatigue or tiredness during or after NAD+ IV therapy. This might be due to individual differences in response or other factors.
 • Headache: Headaches are a common complaint associated with various IV therapies, including NAD+ infusion.
 • Dizziness or Lightheadedness: Changes in blood pressure, fluid balance, or other factors could lead to feelings of dizziness or lightheadedness.
 • Heart Rate Changes: NAD+ therapy might influence heart rate. Some individuals might experience changes in heart rate, such as palpitations.
 • Local Irritation: The IV line insertion site could become red, swollen, or irritated.

Before undergoing NAD+ IV therapy or any medical treatment, it's essential to consult with a qualified healthcare professional. They can assess your individual health status, provide personalized guidance, and monitor you during the treatment to ensure your safety.

What is the contraindication for NAD+ IV THERAPY ?


 • Allergic Reactions: Individuals with a known allergy or hypersensitivity to NAD+ or related substances should not undergo NAD+ IV therapy.
 • Pregnancy and Breastfeeding: The safety of NAD+ IV therapy during pregnancy and breastfeeding has not been well studied. Due to the lack of data, pregnant and breastfeeding individuals are often advised to avoid this therapy to ensure the safety of both the mother and the baby.
 • Severe Medical Conditions: Individuals with severe medical conditions, such as unstable cardiovascular disease, severe liver or kidney dysfunction, or uncontrolled medical conditions, may not be suitable candidates for NAD+ IV therapy. The therapy could potentially exacerbate these conditions or interact with medications.
 • Medication Interactions: NAD+ IV therapy might interact with certain medications, potentially affecting their efficacy or safety. Individuals who are taking medications should consult their healthcare provider before undergoing NAD+ therapy to assess potential interactions.
 • History of Anaphylaxis: Individuals with a history of severe allergic reactions or anaphylaxis may be at higher risk for adverse reactions during NAD+ IV therapy.
 • Active Infections: In some cases, active infections could be a reason to postpone or avoid NAD+ IV therapy, as the body's immune response might be compromised.
 • Medical History: A thorough medical history assessment should be performed before undergoing NAD+ IV therapy. This includes a review of past medical conditions, surgeries, and current health status.
 • Age: The safety and effectiveness of NAD+ therapy in pediatric populations are not well established. This therapy is typically considered for adults, and the risks and benefits for younger individuals should be carefully evaluated.

NAD+ IV THERAPY

- แพ้ยา ซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่น้อยมาก
- อาการบวมเล็กน้อยหลังการฉีดประมาณ 3-4 วัน
- อาการเขียวช้ำเล็กน้อยหลังการฉีดประมาณ 1 สัปดาห์

หมายเหตุ อาการบวมและอาการฟกช้ำนั้นขึ้นกับสภาพผิวของแต่ละท่าน ซึ่งโดยรวมแล้วนั้นอาการบวมและอาการเชียวช้ำหลังการฉีดรีจูรันนั้นน้อยมาก

Who is a candidate for NAD+ IV THERAPY ?


 • Aging and Wellness: Some proponents of NAD+ therapy suggest that it could potentially benefit individuals looking to support their overall health and wellness, as well as those interested in anti-aging strategies.
 • Neurological Conditions: Individuals with neurodegenerative disorders like Alzheimer's disease, Parkinson's disease, or other conditions affecting the nervous system might be considered for NAD+ therapy due to its potential neuroprotective effects.
 • Substance Use Disorders: NAD+ therapy has been explored as a potential aid in addiction treatment, particularly for reducing withdrawal symptoms and cravings in individuals with substance use disorders.
 • Chronic Fatigue: People suffering from chronic fatigue syndrome or related conditions might be considered for NAD+ therapy based on claims that it could help improve energy levels.
 • Mood Disorders: NAD+ therapy has been suggested as a complementary approach for individuals with mood disorders such as depression and anxiety.
 • Mitochondrial Dysfunction: Conditions involving mitochondrial dysfunction, where the energy-producing capacity of cells is impaired, have been considered as potential candidates for NAD+ therapy due to its role in cellular energy production.
 • Athletes: Some athletes have explored NAD+ therapy in the hope of enhancing their energy levels and performance, although the efficacy for this purpose is not well-established.

If you're considering NAD+ IV therapy, it's critical to consult with a qualified healthcare professional who can assess your individual health situation, medical history, and current medications. They can provide personalized guidance on whether NAD+ therapy is appropriate for you and discuss potential risks and benefits. Always prioritize evidence-based medical advice and make informed decisions in collaboration with healthcare professionals.

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการฉีด NAD+ IV THERAPY

- นอนพักผ่อนให้เพียงพอก่อนการฉีดรีจูรัน Rejuran
- แจ้งความต้องการของท่านให้แพทย์ทราบว่าต้องการแก้ไขบริเวณใดของใบหน้าเป็นพิเศษ

การดูแลตนเองหลังการฉีด NAD+ IV THERAPY

- หลังการฉีดรีจูรันแล้วสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติทันที ไม่ต้องพักฟื้น
- สามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ตามปกติทั้งการทำงานและการออกกำลังกาย
- หลีกเลี่ยงแสงแดดจัดเป็นเวลา 1 สัปดาห์หลังการฉีดรีจูรัน
Dr.Joe_HERSclinic

Author

นพ.นฤชิต เลาหไทยมงคล (หมอโจ้)
Facial Design Specialist

Before & After

Customer Reviews

โปรโมชั่น

NAD+ IV THERAPY PROMOTION
- โปรเติมพลัง 1 ครั้ง พิเศษ 6,490 บาท (จากราคาปกติ 8,900 บาท)
- โปรเติมพลัง 1 คอร์ส (5 ครั้ง) พิเศษ 30,000 บาท (จากราคาปกติ 44,500 บาท)
- แถมฟรี ตรวจโควิด

Q&A คำถามที่พบบ่อย

รีจูรัน Rejuran คืออะไร ?

รีจูรัน คือ สารสกัดโพลีนิวคลีโอไทด์

รีจูรัน Rejuran ฉีดกี่ครั้ง ?

สำหรับท่านที่ยังไม่เคยฉีดรีจูรันเลย ในช่วงแรก แนะนำฉีดติดต่อกันทุก 2 สัปดาห์ ประมาณ 4-5 ครั้ง จากนั้นฉีดรีจูรันเดือนละ 1 ครั้งเพื่อเป็นการรักษาสภาพผิวหน้าอย่างต่อเนื่อง

 

สำหรับท่านที่เคยฉีดรีจูรันแล้ว หรือฉีดอยู่แล้ว แนะนำเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อรักษาสภาพผิวหน้าให้เต่งตึงฉ่ำวาวอย่างต่อเนื่องค่ะ

ฉีดรีจูรันที่ไหนดี ?

ควรรับการฉีดรีจูรันที่ไหนดี มาดูเช็คลิสต์กันเลยค่ะ

 • คลินิก โรงพยาบาล หรือ สถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องกับกระทรวงสาธารณสุข
 • แพทย์ผู้ให้การรักษาเป็นแพทย์จริง (เช็คได้ที่เว็บแพทยสภา)
 • ตรวจสอบแหล่งที่มาของรีจูรันได้อย่างชัดเจน เช่น แพทย์มีประกาศนียบัตรจากบริษัทผู้นำเข้ารีจูรันอย่างถูกต้อง

เพียงเท่านี้ท่านก็จะมั่นใจว่าสวยอย่างปลอดภัยได้เลยค่ะ

ฉีดรีจูรัน เจ็บไหม ?

HERS clinic ใส่ใจในทุกๆรายละเอียด เราอยากให้ทุกท่านเจ็บน้อยที่สุด

ทางคลินิกจะทำการทายาชาบริเวณใบหน้าให้กับคนไข้ก่อนฉีดรีจูรันเพื่อเป็นการลดความเจ็บปวดในขณะฉีด

อีกทั้งคุณหมอโจ้ผู้ให้การรักษามีประสบการณ์สูงและมือเบาอีกด้วย

ทำให้ท่านมั่นใจได้เลยค่ะว่าการฉีดรีจูรัน Rejuran ที่ HERS clinic นั้นจะเจ็บน้อย ปลอยภัยและหน้าฉ่ำวาวแน่นอนค่ะ

รีจูรัน Rejuran อยู่ได้นานไหม ?

รีจูรัน อยู่ได้ .....

รีจูรัน Rejuran ดีไหม ?

รีจูรัน Rejuran ช่วยฟื้นฟู, ซ่อมแซมและบำรุงเซลล์ผิวหนังบนใบหน้าจากภายในอย่างรวดเร็วและปลอดภัย อีกทั้งยังสามารถช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนบนผิวหน้าได้อีกด้วย

จึงตอบโจทย์สำหรับท่านที่ต้องการทางลัดในการดูแลผิวหน้าเป็นอย่างดีค่ะ

บริการแนะนำ

ทรีตเม้นท์ยกกระชับใบหน้าที่จะทำให้คุณผ่อนคลายรีเฟรสผิวหน้าของคุณอีกครั้งด้วยการทำ RF V-LIFT จาก HERS clinic โดยใช้คลื่นวิทยุความถี่สูงนวดกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนบนผิวหน้า ทำให้หน้าตึงกระชับ รูขุมขนเล็กลง อีกทั้งยังเป็นการผ่อนคลายไปในตัวอีกด้ว
เติมพลังให้กับคุณด้วยวิตามินดริปสูตรเฉพาะจาก HERS clinic บำรุงสุขภาพ บำรุงผิว ให้ผิวสว่างสดใสมีออร่า รีเฟรชร่างกาย ซ่อมแซมสุขภาพให้คุณ จะมีวิตามินสูตรไหนบ้าง ติดตามกันได้เลยค่ะ
ร้อยไหมยกกระชับหน้า ร้อยไหมยกแก้ม ร้อยไหมยกคิ้ว ด้วยวิธีที่ไม่ต้องผ่าตัด เจ็บน้อย ไม่ต้องพักฟื้น เห็นผลทันที โดยการร้อยแบบเฉพาะที่ไม่เหมือนใคร ให้ใบหน้าคุณตึงกระชับในแบบของคุณ