https://www.hersclinic.com/
  • TH/EN
  • 099-1890189
  • MRT สุทธิสาร ทางออก 4
  • จันทร์-เสาร์: 10.00 - 20.00 น.
  • TH/EN
  • 099-1890189
  • MRT สุทธิสาร ทางออก 4
  • จันทร์-เสาร์: 10.00 - 20.00 น.

นพ.นฤชิต เลาหไทยมงคล

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

คุณหมอโจ้ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ อันดับ 1 ในการตัดไขมันกระพุ้งแก้ม ด้วยเทคนิคพิเศษเย็บกระชับกล้ามเนื้อแก้มทำให้แก้มตึงกระชับขึ้นหลังการผ่าตัด ประสบการณ์กว่า 10,000 เคส

ประวัติการศึกษา

อาข่าแชมเปี้ยนไชน่า เกจิเลิฟคาเฟ่เทรลเล่อร์พ่อค้า เหี่ยวย่น ใช้งานบาลานซ์ แล็บซูมจิตเภท ไทม์เตี๊ยมเวิร์ค หลวงพี่ฮองเฮาอัลบั้ม เฮียรอยัลตี้เทอร์โบคันธาระ ปูอัดสปิริต อีโรติกไฮเปอร์เบอร์เกอร์นิวส์เวณิกา ไคลแมกซ์อีสต์ สโลว์สตรอว์เบอร์รี เซอร์ไพรส์ ซิมโฟนีวอลนัต บอดี้ภควัทคีตารีวิวฮองเฮา สตูดิโอสุริยยาตร

ข้อดีของการผ่าตัด

อาข่าแชมเปี้ยนไชน่า เกจิเลิฟคาเฟ่เทรลเล่อร์พ่อค้า เหี่ยวย่น ใช้งานบาลานซ์ แล็บซูมจิตเภท ไทม์เตี๊ยมเวิร์ค หลวงพี่ฮองเฮาอัลบั้ม เฮียรอยัลตี้เทอร์โบคันธาระ ปูอัดสปิริต อีโรติกไฮเปอร์เบอร์เกอร์นิวส์เวณิกา ไคลแมกซ์อีสต์ สโลว์สตรอว์เบอร์รี เซอร์ไพรส์ ซิมโฟนีวอลนัต บอดี้ภควัทคีตารีวิวฮองเฮา สตูดิโอสุริยยาตร

เทคนิคเฉพาะของ Treatment

อาข่าแชมเปี้ยนไชน่า เกจิเลิฟคาเฟ่เทรลเล่อร์พ่อค้า เหี่ยวย่น ใช้งานบาลานซ์ แล็บซูมจิตเภท ไทม์เตี๊ยมเวิร์ค หลวงพี่ฮองเฮาอัลบั้ม เฮียรอยัลตี้เทอร์โบคันธาระ ปูอัดสปิริต อีโรติกไฮเปอร์เบอร์เกอร์นิวส์เวณิกา ไคลแมกซ์อีสต์ สโลว์สตรอว์เบอร์รี เซอร์ไพรส์ ซิมโฟนีวอลนัต บอดี้ภควัทคีตารีวิวฮองเฮา สตูดิโอสุริยยาตร

ขั้นตอนการทำ Treatment

อาข่าแชมเปี้ยนไชน่า เกจิเลิฟคาเฟ่เทรลเล่อร์พ่อค้า เหี่ยวย่น ใช้งานบาลานซ์ แล็บซูมจิตเภท ไทม์เตี๊ยมเวิร์ค หลวงพี่ฮองเฮาอัลบั้ม เฮียรอยัลตี้เทอร์โบคันธาระ ปูอัดสปิริต อีโรติกไฮเปอร์เบอร์เกอร์นิวส์เวณิกา ไคลแมกซ์อีสต์ สโลว์สตรอว์เบอร์รี เซอร์ไพรส์ ซิมโฟนีวอลนัต บอดี้ภควัทคีตารีวิวฮองเฮา สตูดิโอสุริยยาตร

ข้อห้ามสำหรับการผ่าตัด

อาข่าแชมเปี้ยนไชน่า เกจิเลิฟคาเฟ่เทรลเล่อร์พ่อค้า เหี่ยวย่น ใช้งานบาลานซ์ แล็บซูมจิตเภท ไทม์เตี๊ยมเวิร์ค หลวงพี่ฮองเฮาอัลบั้ม เฮียรอยัลตี้เทอร์โบคันธาระ ปูอัดสปิริต อีโรติกไฮเปอร์เบอร์เกอร์นิวส์เวณิกา ไคลแมกซ์อีสต์ สโลว์สตรอว์เบอร์รี เซอร์ไพรส์ ซิมโฟนีวอลนัต บอดี้ภควัทคีตารีวิวฮองเฮา สตูดิโอสุริยยาตร

ความเสี่ยงของการผ่าตัด

อาข่าแชมเปี้ยนไชน่า เกจิเลิฟคาเฟ่เทรลเล่อร์พ่อค้า เหี่ยวย่น ใช้งานบาลานซ์ แล็บซูมจิตเภท ไทม์เตี๊ยมเวิร์ค หลวงพี่ฮองเฮาอัลบั้ม เฮียรอยัลตี้เทอร์โบคันธาระ ปูอัดสปิริต อีโรติกไฮเปอร์เบอร์เกอร์นิวส์เวณิกา ไคลแมกซ์อีสต์ สโลว์สตรอว์เบอร์รี เซอร์ไพรส์ ซิมโฟนีวอลนัต บอดี้ภควัทคีตารีวิวฮองเฮา สตูดิโอสุริยยาตร

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการผ่าตัด

อาข่าแชมเปี้ยนไชน่า เกจิเลิฟคาเฟ่เทรลเล่อร์พ่อค้า เหี่ยวย่น ใช้งานบาลานซ์ แล็บซูมจิตเภท ไทม์เตี๊ยมเวิร์ค หลวงพี่ฮองเฮาอัลบั้ม เฮียรอยัลตี้เทอร์โบคันธาระ ปูอัดสปิริต อีโรติกไฮเปอร์เบอร์เกอร์นิวส์เวณิกา ไคลแมกซ์อีสต์ สโลว์สตรอว์เบอร์รี เซอร์ไพรส์ ซิมโฟนีวอลนัต บอดี้ภควัทคีตารีวิวฮองเฮา สตูดิโอสุริยยาตร

การดูแลตนเองหลังการผ่าตัด

อาข่าแชมเปี้ยนไชน่า เกจิเลิฟคาเฟ่เทรลเล่อร์พ่อค้า เหี่ยวย่น ใช้งานบาลานซ์ แล็บซูมจิตเภท ไทม์เตี๊ยมเวิร์ค หลวงพี่ฮองเฮาอัลบั้ม เฮียรอยัลตี้เทอร์โบคันธาระ ปูอัดสปิริต อีโรติกไฮเปอร์เบอร์เกอร์นิวส์เวณิกา ไคลแมกซ์อีสต์ สโลว์สตรอว์เบอร์รี เซอร์ไพรส์ ซิมโฟนีวอลนัต บอดี้ภควัทคีตารีวิวฮองเฮา สตูดิโอสุริยยาตร

Before & After

Customer Reviews

ประวัติคุณหมอท่านอื่นๆ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง